Денонощна погребална агенция "Милениум" за едно достойно изпращане.

Информация за необходимите документи от Траурна Агенция Милениум

1.Необходими документи за съставяне на Акт за смърт

 • Лична карта / паспорт / на покойния

 • Съобщение за смърт

*ако Вашия близък е починал в дома, документа се издава от личния лекар, ако вашият лекар не се отзове, при необходимост можем да Ви подсигурим лекарско присъствие.
*ако Вашия близък е починал в Лечебно заведение, документа се издава от съответното леглово отделение

2.Необходими документи за погребение в семейно гробно място

 • Акт за смърт

 • Квитанция за платено гробно място

 • Документ удостоверяващ родствената връзка между сега починалия и собственика на гробното място / Удостоверение за наследници, Акт за раждане /

*Забележка: Всички документи за родствена връзка трябва да се предоставят в оригинал. Ако сега покойния не е наследник на собственика на гробното място, всички вписани в Удостоверението за наследници си дават съгласието за погребение под формата на декларация, попълнена в присъствието на служител от Гробищната администрация или Нотариално заверена. Санитарният минимум за последващо погребение е осем години / за полагане на урна, няма такъв

3.Необходими документи за погребение в ново гробно място за територията на Столична Община

 • Акт за смърт

 • Декларация по чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за гробищните паркове и погребално- обредната дейност на територията на Столична Община.

4.Необходими документи за кремация

  • Акт за смърт

  • Разрешение за кремация / Издава се от лекаря, който е написал съобщението за смърт /

 • Декларация за кремиране / по образец /

 • Документ удостоверяващ родствената връзка с покойния по възходящ ред / Акт за граждански брак, Акт за раждане, удостоверение за родствени връзки /

Денонощен телефон: 0877 19 23 19